ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Εισπρακτικές εταιρείες

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη 04.Απριλίου.2012 <22:27>


Σε ισχύ βρίσκονται οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν την άσκηση της δραστηριότητας των εισπρακτικών εταιρειών,

όπως και οι ρυθμίσεις για τις αρχές λειτουργίας κάθε φορέα που προσφέρει υπηρεσίες επίλυσης ή διαμεσολάβησης σε καταναλωτικές διαφορές.

Έτσι, οι εισπρακτικές εταιρείες:

 • Οφείλουν να καταγράφουν και να τηρούν για ένα έτος το περιεχόμενο της επικοινωνίας προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου σε περίπτωση καταγγελίας. Ο οφειλέτης ενημερώνεται υποχρεωτικά για την καταγραφή και το σκοπό της. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη.
   
 • Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή, μετά από καταγγελία του οφειλέτη στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατάσταση με τα συναφή δεδομένα κίνησης των τηλεφωνικών συνδέσεων καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον οφειλέτη προκειμένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση του νόμου.
   
 • Οι εταιρείες ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο τηλεφωνικών επικοινωνιών ενημέρωσης στις οποίες προβαίνουν προς τον οφειλέτη και να χορηγούν τα στοιχεία αυτά, εφόσον ζητηθούν, στον οφειλέτη ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Παράλληλα, με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ενσωμάτωση σχετικών κοινοτικών οδηγιών με τη διαμεσολάβηση σε καταναλωτικές διαφορές, τίθενται σε ισχύ οι ρυθμίσεις στις αρχές που πρέπει να εκπληρώνει κάθε φορέας που προσφέρει υπηρεσίες επίλυσης ή διαμεσολάβησης σε καταναλωτικές διαφορές.

Όλοι οι φορείς διαμεσολάβησης και επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, πρέπει να έχουν προσαρμόσει τη λειτουργία τους μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2012.

Ειδικότερα, οι φορείς αυτοί είναι πλέον υποχρεωμένοι:

 • Να ορίζουν ως αρμόδια για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών πρόσωπα που διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες και είναι αμερόληπτα. Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους χωρίς εύλογη αιτία και πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην έχουν σύγκρουση συμφερόντων με τα εμπλεκόμενα μέρη τής διαφοράς.
   
 • Να δημοσιοποιούν και να παρέχουν πληροφορίες για την επιλογή των προσώπων που επιλύουν τις διαφορές, την πηγή χρηματοδότησης, τα είδη των διαφορών που επιλύουν, τους διαδικαστικούς κανόνες, τους κανόνες δεοντολογίας που τυχόν εφαρμόζουν πέραν των ισχυόντων κανόνων, το πιθανό κόστος, τη διάρκεια και τα νομικά αποτελέσματα της διαδικασίας.
   
 • Να δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους και σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις τους ετήσιες εκθέσεις για τις υποθέσεις που τους απασχόλησαν, τα ποσοστά επιλύσεων, το μέσο χρόνο που χρειάστηκε κάθε υπόθεση, το ποσοστό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων προς τις αποφάσεις τους, τη συνεργασία με άλλα δίκτυα επίλυσης διαφορών.
   
 • Η διαδικασία επίλυσης πρέπει να είναι αποτελεσματική και να πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως να είναι εύκολα προσβάσιμη, ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκονται τα μέρη, να μην απαιτείται νομικός εκπρόσωπος, να υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης ή υποστήριξης από τρίτο πρόσωπο, το κόστος πρέπει να είναι χαμηλό -αν όχι δωρεάν- για τους καταναλωτές και η επίλυση να επιτυγχάνεται το αργότερο σε 90 ημέρες από την παραλαβή τής καταγγελίας.
   
 • Πρέπει να διασφαλίζεται από τη διαδικασία η δυνατότητα των μερών να εκφράσουν τις θέσεις τους και το αποτέλεσμα της διαδικασίας να γνωστοποιείται εγγράφως ή σε σταθερό μέσο με αναφορά τού σκεπτικού που βασίζεται.
   
 • Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται πριν συμφωνήσει με την προτεινόμενη λύση ότι δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί αυτή, και ότι η λύση αυτή μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή σε σχέση με το αποτέλεσμα που θα επιτυγχανόταν στο δικαστήριο. Πρέπει περαιτέρω, να τίθεται σε αυτόν εύλογος χρόνος για να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την προτεινόμενη λύση και να ενημερώνεται και για τις νομικές συνέπειες της συμφωνίας.

Όλοι οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες επίλυσης ή διαμεσολάβησης σε καταναλωτικές διαφορές, εγγράφονται σε μητρώο τής Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, η οποία ελέγχει αυτεπαγγέλτως την τήρηση των παραπάνω αρχών. Απαγορεύεται δε, σε επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς για τις υπηρεσίες παραπόνων των καταναλωτών, που μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση στους καταναλωτές με τους παραπάνω φορείς.


Μην υποχωρείτε στις εισπρακτικές εταιρείες και κλείνετε την πόρτα και τα τηλέφωνα σας οταν σας ενοχλούν!! Τα δικαστήρια επιδικάζουν αποζημιώσεις για την ηθική βλάβη που τυχόν θα σας προξενήσουν με την εκβιαστική και ενοχλητική συμπεριφορά τους.

Αριθμοί τηλεφώνων εισπρακτικών εταιρειών

Στις εισπρακτικές εταιρείες καταφεύγουν οι προμηθευτές -κυρίως τράπεζες, αλλά και εμπορικά καταστήματα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών κτλ.- για την είσπραξη οφειλόμενων χρηματικών ποσών σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμής δανείων, πιστωτικών καρτών, συναλλαγματικών επιταγών κτλ.

Οι επιχειρήσεις είσπραξης χρεών δεν είναι δικηγορικές, αλλά κατ’ ουσία κερδοσκοπικές, εμπορικές εταιρείες, και οι μέθοδοι είσπραξης και εκτέλεσης που ακολουθούν ξεφεύγουν από τα όρια της νομιμότητας.

Ειδικότερα, η εκ μέρους των εταιρειών αυτών ανάληψη ενεργειών είσπραξης απαιτήσεων και αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η αόριστη προσαύξηση των οφειλών με “έξοδα είσπραξης”, τα οποία εισπράττονται από αυτές απευθείας από τους πελάτες, ενώ η συμβατική τους σχέση υπάρχει μόνο με τους προμηθευτές, είναι παράνομη.

Παράλληλα, η είσπραξη απαιτήσεων από τέτοιες εταιρείες συνιστά αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργήματος και θίγει τις θεσμοθετημένες από την πολιτεία και τους νόμους αποκλειστικές αρμοδιότητες δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών.

 

Αριθμοί τηλεφώνων εισπρακτικών εταιρειών

Πως δρουν εισπρακτικές εταιρείες

Σε ό,τι αφορά τις μεθόδους και τις διαδικασίες που ακολουθούν οι εισπρακτικές εταιρείες για την είσπραξη οφειλών, από τη δικαστηριακή πρακτική αλλά και από το Συνήγορο του Καταναλωτή διαπιστώθηκε ότι δρουν εντελώς παράνομα και αντιδεοντολογικά.

 1. Οι επιχειρηματικές απαιτήσεις των προμηθευτών (και κυρίως των Τραπεζών) έναντι των οφειλετών τους, απλώς ανατίθενται, μέσω συμβάσεων έργου, στις εισπρακτικές εταιρείες έναντι αντιτίμου που ισούται με κάποιο ποσοστό επί του εισπραττόμενου ποσού. Η εργασιακή αυτή σχέση που συνδέει τους προμηθευτές με τις εταιρείες είσπραξης είναι παντελώς ξένη, προς τις, καθ’ όλα, νόμιμες συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).
   
 2. Οι συμβάσεις έργου, με τις οποίες αρμοδιότητες είσπραξης οφειλών εκχωρούνται σε ιδιωτικές-εμπορικές εταιρείες, διασπούν τον δεσμό εμπιστοσύνης που δημιουργείται ανάμεσα στον καταναλωτή και τη συμβαλλόμενη επιχείρηση. Θίγεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αμοιβαία καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, που αποτελούν θεμέλιο λίθο της αρμονικής λειτουργίας της αγοράς. 
   
 3. Οι εφαρμοζόμενες από αυτές τις εταιρείες μέθοδοι είσπραξης στοιχειοθετούν παράβαση των αρχών της ευπρέπειας και του σεβασμού της προσωπικότητας του οφειλέτη. Μεταξύ αυτών των μεθόδων περιλαμβάνεται η άσκηση διαρκούς ψυχολογικής πίεσης όχι μόνο κατά του οφειλέτη ατομικά, αλλά και η διεύρυνση της πίεσης και στους οικείους του οφειλέτη. Συνήθης είναι, από αυτήν την άποψη, η τακτική της όχλησης του οφειλέτη στον κοινωνικό ή επαγγελματικό του χώρο, προκειμένου η δημοσιοποίηση της οφειλής του εν μέσω φίλων, γνωστών και συναδέλφων να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και χειραγώγησης της συμπεριφοράς του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχει καταγγελθεί από πολίτες μέχρι και η εκτόξευση απειλών από υπαλλήλους εισπρακτικών εταιρειών, όπως είναι η έκδοση δυσμενών στοιχείων μέσω του συστήματος “Τειρεσίας” με μελλοντικό αποκλεισμό των οφειλετών από πρόσβαση σε δανειακές υπηρεσίες, προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί από τους προϊσταμένους τους.
   
 4. Συνήθως, οι υπάλληλοι των εισπρακτικών προχωρούν σε τηλεφωνικές οχλήσεις σε όλως ακατάλληλες ώρες κοινής ησυχίας των καταναλωτών χωρίς να δηλώνουν την πραγματική επαγγελματική τους ταυτότητα, αλλά υποδυόμενοι υπαλλήλους τραπεζών ή δικηγορικών γραφείων αρνούμενοι μάλιστα να δώσουν τα στοιχεία τους επικαλούμενοι και το απόρρητο των …προσωπικών δεδομένων τους!.
   
 5. Ορισμένες φορές, οι εισπρακτικές εταιρείες πιέζουν για είσπραξη χρεών ακόμα και σε περιπτώσεις παράνομων ή απλώς εσφαλμένων και καταχρηστικών ρητρών.

Οι υπηρεσίες των εισπρακτικών εταιρειών είναι κατά κύριο λόγο οι εξής:

 • Τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία σε οφειλέτες με σκοπό την ταχύτερη δυνατή τακτοποίηση της ληξιπρόθεσμης οφειλής τους.
   
 • Είσπραξη της οφειλής του πελάτη-οφειλέτη.
   
 • Ενέργειες για τον εντοπισμό πελατών με τους οποίους η επικοινωνία είναι αδύνατη, μέσω διαφόρων δικτύων πληροφοριών.
   
 • Έκδοση και τήρηση reports σε μορφή και συχνότητα ανάλογες με τις ανάγκες του πελάτη.
   
 • Τραπεζική υποστήριξη.

Γνώστες προσωπικών δεδομένων χωρίς έννομο συμφέρον

Οι εισπρακτικές εταιρείες γίνονται λήπτες προσωπικών δεδομένων των οφειλετών δίχως να έχουν έννομο συμφέρον, από τη στιγμή που στοιχεία κρίσιμα για την κοινωνικοοικονομική ζωή των οφειλετών έρχονται σε γνώση προσώπων που δεν φέρουν ιδιότητα δημόσιου λειτουργού, ο οποίος βαρύνεται με καθήκον εχεμύθειας, ούτε συνδέονται με τη δανείστρια επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή κάποιου είδους αντιπροσώπευσης.

“Θεωρούμε ότι όλοι οι δανειστές και βεβαίως οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να αναθέτουν την είσπραξη απαιτήσεων μόνο σε δικηγόρους και όχι σε εμπορικές εταιρείες. Ούτε αυτές δικαιούνται να μεσολαβούν, ώστε η υπόθεση να ανατίθεται σε δικηγόρο και δικαστικό επιμελητή της δικής τους επιλογής (και όχι του δανειστή εντολέα), διότι οι δικηγόροι και οι δικαστικοί επιμελητές δεν είναι εμπορεύματα αλλά δημόσιοι λειτουργοί και δεν υπακούουν στους κανόνες της οικονομικής προσφοράς και ζήτησης αλλά στο σύνταγμα, στους νόμους και στη συνείδησή τους”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΔΣΑ.

Αριθμοί τηλεφώνων εισπρακτικών εταιρειών

Βαθμολογήστε το:
Πρόσφατα σχόλια
2103362265 - 2112001566 Κ ΑΥΤΑ ΤΗΣ FINTRUST- MELLON ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ALFA BANK.
Καταχωρήθηκε από: ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ την Τρίτη 13.Νοεμβρίου.2012 <14:49>
2115552240 eispraktiki
Καταχωρήθηκε από: george athanasoulas την Παρασκευή 18.Ιανουαρίου.2013 <12:28>
6958252610
Καταχωρήθηκε από: george athanasoulas την Τρίτη 15.Ιανουαρίου.2013 <18:01>
21030112202 Κύκλος
Καταχωρήθηκε από: Κελλυ Αναγνωστοπούλου την Τετάρτη 20.Φεβρουαρίου.2013 <17:55>
2115552250 και 2112001581 από Μέλλον (lol) για λογαριασμό της καλής μας Αλφα
Καταχωρήθηκε από: ? ?? την Παρασκευή 24.Οκτωβρίου.2014 <16:27>
Από την εισπρακτική εταιρεία είναι και σου σπάνε τα νεύρα. Μόλις μου λένε η συνομιλία θα ηχογραφηθεί, τους λέω μια στιγμή σας παρακαλώ, βάζω και την δική μου ηχογράφηση και μόλις τους ενημερώνω ότι τους ηχογραφώ κι εγώ, αρχίζουν τα πως και γιατί και στο τέλος μου το κλείνουν χωρίς να μου πούνε τιποτα. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!!!!
Καταχωρήθηκε από: ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ την Παρασκευή 03.Ιουνίου.2016 <11:42>

Add to Google Reader or Homepage